Arbeidsrecht gaat over alle wetten en regels tussen werkgever en werknemer. Zoals afspraken over werktijden, loon en arbeidsomstandigheden. De wetten en regels die gaan over arbeidsrecht veranderen regelmatig. Hierdoor kan het lastig zijn om te weten waar u als werkgever allemaal rekening mee moet houden. Want wat zijn uw rechten en plichten als werkgever eigenlijk?

Vaak zien we dat pas wanneer het misgaat tussen werkgever en werknemer, werkgevers zich afvragen wat zij eigenlijk van hun werknemer mogen verwachten. Werkgevers hanteren bijvoorbeeld al jarenlang een bepaalde manier van werken en sluiten eveneens al jarenlang dezelfde standaard arbeidsovereenkomst met hun werknemers. Echter, omdat er regelmatig veranderingen zijn binnen de wetten en regels die gaan over arbeidsrecht, is het belangrijk dat de afspraken die u als werkgever met uw werknemer maakt, overeenkomen met de actuele wet- en regelgeving.

Daarom staan wij nog voor het aannemen van nieuwe werknemers voor u klaar. Zo beoordelen wij of de overeenkomst juridisch goed is en of de overeenkomst past bij de werkzaamheden die uw werknemer gaat verrichten.

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar als het misgaat tussen u en uw werknemer. Wij luisteren goed naar uw probleem, beoordelen de situatie en adviseren u welke stappen u als werkgever moet nemen om het probleem met uw werknemer op te lossen. Daarbij is het goed om te weten dat ook als u in de arbeidsovereenkomst bepaalde afspraken heeft gemaakt, de rechter kan bepalen dat deze afspraken ongeldig zijn. Dit kan gebeuren als de afspraken niet overeenkomen met de regels van de CAO of als de afspraken heel erg oneerlijk zijn voor uw werknemer.

Bovendien is het goed om te weten dat er binnen het arbeidsrecht allerlei termijnen zijn waar u als werkgever zich aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de termijn waarin u aan uw werknemer moet laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Houdt u zich niet aan deze termijnen dan bent u verplicht om een boetebedrag te betalen aan uw werknemer.

Daarnaast zijn er ook zogenaamde vervaltermijnen. De termijn waarin u een probleem bij de rechter moet indienen, wanneer u er samen niet uitkomt. Wordt het probleem niet binnen deze termijn bij de rechter ingediend, dan komt het te vervallen en zal de rechter hier geen uitspraak meer over doen.

Neem daarom vandaag nog contact op voor het maken van een afspraak. Wij helpen u graag bij al uw arbeidsrechtelijke problemen. Onderstaand een aantal voorbeelden van onderwerpen waarmee wij u kunnen helpen:

In een arbeidsovereenkomst staan altijd veel afspraken. Veel meer dan alleen over hoeveel uur uw werknemer voor u gaat werken en hoeveel salaris u maandelijks aan uw werknemer betaalt. Het is dan ook goed om te weten wat u precies met uw werknemer afspreekt. Zo staan er in een arbeidsovereenkomst vaak ook afspraken over:

  • CAO: welke CAO op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. In de CAO staan extra afspraken over loon, vergoedingen, vakantie, opzegtermijnen etc.
  • Concurrentiebeding: een afspraak die de mogelijkheden van uw werknemer om over te stappen naar een concurrent kan beperken.
  • Relatiebeding: als uw werknemer voor zichzelf wil beginnen mag hij of zij hiervoor niet de klanten uit uw (zakelijke) netwerk benaderen.
  • Nevenwerkzaamheden: als uw werknemer ook ander werk doet.
  • Pensioen: hoewel er vaak gedacht wordt dat dit wel geregeld is, wordt er alleen pensioen opgebouwd als er hierover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Veel mensen werken tegenwoordig als ZZP’er. Een ZZP’er sluit een overeenkomst van opdracht en gaat via deze overeenkomst aan het werk. Voor zowel opdrachtgever als ZZP’er is het belangrijk dat deze overeenkomst juridisch correct is. Vaak zien we dat ZZP’ers een opdracht aannemen en daarmee in feite een verkapte arbeidsovereenkomst aangaan. Wanneer zich vervolgens een ongeval op het werk, een conflict, of een ander probleem voordoet, volgt de vraag wie verantwoordelijk is. Ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ZZP’er? Of bent u als opdrachtgever (gedeeltelijk) verantwoordelijk? Overweegt u om een overeenkomst te sluiten met een ZZP’er? En vraagt u zich af waar u allemaal rekening mee moet houden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Als u vragen heeft over de uitbetaling van salaris, inhoudingen op het salaris, uitbetaling van overwerk, loonstroken of salarisadministratie. Maar ook als u vragen heeft over het uitkeren van (jaarlijkse) loonsverhoging, bonus- en winstuitkeringen of als u zich afvraagt of u voldoet aan de eisen van het minimumloon.

Wilt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen? Een contract niet verlengen of is er iets heel ergs gebeurd waardoor u uw werknemer op staande voet wilt ontslaan? Bij alle voorkomende gevallen van een ontslag staan wij u bij.

Als u het contract voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, dan heeft uw werknemer recht op een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd). Verder heeft uw werknemer vaak ook recht op andere soorten vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor onregelmatig werk (zoals overwerk, weekendwerk of werk tijdens officiële feestdagen).

Vragen over verlof, vakantiedagen en vakantiegeld. Iedere werknemer heeft recht op verlof, vakantiedagen en vakantiegeld. Zo zijn er verschillende soorten verlof bij wet geregeld. Denk aan ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof (ook wel kort verzuimverlof). Ook bij vragen over het uitbetalen van vakantiegeld en het toestemming verlenen voor een vakantieaanvraag.

Als uw werknemer ziek is dan moet hij of zij dit natuurlijk zo snel mogelijk bij u melden. Als werkgever mag u niet zomaar vragen wat eraan scheelt. Wel wordt verwacht dat een werknemer aan u een indicatie geeft over hoelang hij of zij niet in staat zal zijn om te werken. Er zijn veel regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden in geval van ziekte. Helemaal wanneer blijkt dat uw werknemer langdurig ziek is. Het is dan goed om te weten dat u als werkgever een zorgplicht heeft. Hierdoor bent u verplicht om mee te werken aan de re-integratie van uw werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van passend ander werk.

Is uw werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog altijd bij uw in dienst? Maar is er geen vooruitzicht op re-integratie? Dan is het belangrijk dat u een vaststellingsovereenkomst sluit met uw werknemer. Ook hierin kunnen wij u bijstaan.

Heeft uw werknemer een ongeval gehad op de werkvloer? Dan is het belangrijk dat u hier zorgvuldig mee omgaat. Als werkgever bent u immers verplicht om ervoor te zorgen dat de omgeving waarin uw werknemers werken veilig is. Niet alleen moeten uw werknemers zich aan de geldende voorschriften houden, als werkgever moet u hier ook op toezien. Bovendien moet u melding maken van het ongeval bij de Arbeidsinspectie, als er sprake is van een ernstig ongeval. We spreken van een ernstig ongeval als het ongeval een ziekenhuisopname, blijvend letsel of in het allerergste geval een dodelijke afloop heeft als gevolg.

Helaas komt het voor dat werknemers gepest worden door collega’s of door een leidinggevende. Het is belangrijk dat u een duidelijk anti-pestbeleid heeft waarbij uw werknemers weten bij wie zij terecht kunnen als zij te maken krijgen met pesten op de werkvloer. Als werkgever heeft u hiervoor bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aangewezen binnen uw organisatie. Indien u zich geen raad weet met de slechte sfeer en pesterijen die gaande zijn kunnen wij u uiteraard bijstaan.

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie zijn verboden, ook op de werkvloer. Toch komt het helaas wel voor. Zo zien we in de praktijk situaties waarin werknemers zich schamen, zich niet serieus genomen voelen of zelfs bang zijn om hun baan kwijt te raken als ze dit onderwerp aankaarten. Helaas zien we in de praktijk óók situaties waarin werknemers misbruik maken van dit onderwerp, door collega’s die ze graag zien vertrekken te beschuldigen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Heeft u een melding ontvangen van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie? Weet u niet hoe nu te handelen om dit zorgvuldig en correct op te lossen? Neem dan vandaag nog contact op voor juridische bijstand.