Arbeidsrecht gaat over alle wetten en regels tussen werknemer en werkgever. Zoals afspraken over werktijden, loon en arbeidsomstandigheden. De wetten en regels die gaan over arbeidsrecht veranderen regelmatig. Hierdoor kan het lastig zijn om te weten waar u als werknemer allemaal rekening mee moet houden. Want wat zijn uw rechten en plichten als werknemer eigenlijk?

Vaak vertrouwen werknemers erop dat de arbeidsovereenkomst wel goed zal zijn. In het enthousiasme om te kunnen beginnen met een nieuwe baan neemt niet iedereen de arbeidsovereenkomst grondig door. Vaak zien we dat pas wanneer het misgaat werknemers zich afvragen waar ze eigenlijk recht op hebben.

Het is goed om vooraf de tijd te nemen om een arbeidsovereenkomst grondig door te nemen. Daarom staan wij al bij de start van een nieuwe baan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren.

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar als het misgaat tussen u en uw werkgever en u zich afvraagt wat uw rechten zijn. Want ook als u in de arbeidsovereenkomst bepaalde afspraken heeft gemaakt, kan de rechter bepalen dat deze afspraken ongeldig zijn. Bijvoorbeeld als de afspraken niet overeenkomen met de regels van de CAO of als de afspraken heel erg oneerlijk zijn voor u als werknemer.

Bovendien is het goed om te weten dat er binnen het arbeidsrecht allerlei termijnen gelden. Termijnen waar u zich als werknemer aan moet houden. Zoals het tijdig doorgeven dat u ziek bent en niet kunt werken, het tijdig aanvragen van vakantie, etc. Ook uw werkgever is gehouden aan bepaalde termijnen, zoals het tijdig uitbetalen van uw salaris, het tijdig doorgeven van uw ziekte bij het UWV, het tijdig laten weten of uw contract wordt verlengd, etc.

Daarnaast zijn er binnen het arbeidsrecht ook vervaltermijnen. Dat is de termijn waarin u een probleem tussen u en uw werkgever bij de rechter moet indienen, wanneer u er samen niet uitkomt. Wordt uw probleem niet binnen deze termijn bij de rechter ingediend, dan komt het te vervallen en zal de rechter hier geen uitspraak meer over doen. De rechter kan u dan niet meer helpen. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij helpen u graag aan een oplossing voor uw juridische probleem. Onderstaand een aantal voorbeelden van onderwerpen waarmee wij u kunnen helpen:

In een overeenkomst staan altijd veel afspraken. Veel meer dan alleen over hoeveel uur u gaat werken en hoeveel salaris u maandelijks ontvangt. Het is dan ook goed om te weten wat u precies met uw werkgever afspreekt. Zo staan er in een arbeidsovereenkomst vaak ook afspraken over:

 • CAO: welke CAO op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is. In de CAO staan extra afspraken over loon, vergoedingen, vakantie, opzegtermijnen etc.
 • Concurrentiebeding: een afspraak die uw mogelijkheden om over te stappen naar ander werk kan beperken.
 • Relatiebeding: als uw voor uzelf wilt beginnen mag u niet zomaar dezelfde klanten benaderen
 • Nevenwerkzaamheden: als u naast uw werk ook ander werk doet.
 • Pensioen: hoewel er vaak gedacht wordt dat dit wel geregeld is, bouwt u alleen pensioen op als u hierover afspraken heeft gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Veel mensen werken tegenwoordig als ZZP’er. Een ZZP’er sluit een overeenkomst van opdracht met een opdrachtgever en gaat via deze overeenkomst aan het werk. Voor zowel ZZP’er als opdrachtgever is het belangrijk dat deze overeenkomst juridisch correct is. Vaak zien we dat ZZP’ers een opdracht aannemen en daarmee in feite een verkapte arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. Wanneer zich vervolgens een ongeval op het werk, een conflict, of een ander probleem voordoet, volgt de vraag wie verantwoordelijk is. Ligt de verantwoordelijkheid volledig bij u als ZZP’er? Of is uw opdrachtgever (gedeeltelijk) verantwoordelijk? Werkt u als ZZP’er en heeft u een conflict met uw opdrachtgever? Of wilt u gaan werken als ZZP’er en vraagt u zich af hoe u een goede overeenkomst van opdracht kunt opstellen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Als u uw salaris niet, niet volledig of te laat heeft ontvangen. Maar ook als u vragen heeft over de (jaarlijkse) loonsverhoging, bonus- en winstuitkeringen of als u zich afvraagt of u recht heeft op meer salaris.

Bij alle voorkomende gevallen van een ontslag. Van een contract dat niet wordt verlengd, een ontslag op staande voet of een ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

 

 • Contract niet verlengd
  Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan stopt de overeenkomst op de door jullie afgesproken datum. Uw werkgever is wel verplicht om op tijd aan u door te geven of het contract wel of niet wordt verlengd.

 • Ontslag op staande voet
  Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer op staande voet wordt ontslagen. Een ontslag op staande voet is echter een hele zware maatregel, met behoorlijke gevolgen. De werknemer heeft na het ontslag op staande voet immers geen recht meer op een WW-uitkering (werkeloosheidsuitkering). Het is dan ook goed om te weten dat een werkgever een werknemer nooit zomaar op staande voet mag ontslaan. Er moet wel een geldige reden zijn voor het ontslag op staande voet. Verder moet een werkgever zich aan bepaalde regels houden die gaan over de manier waarop het ontslag op staande voet wordt gegeven.

 • Vaststellingsovereenkomst
  Heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? En heeft uw werkgever besloten uw arbeidsovereenkomst te willen beëindigen? Dan zal uw werkgever u hierover een voorstel doen via een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst staan afspraken over een geldbedrag dat u van uw werkgever ontvangt (een afkoopsom), maar ook over wanneer uw laatste werkdag zal zijn. U doet er verstandig aan om de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat. Onze arbeidsrecht advocaat staat voor u klaar om de overeenkomst te beoordelen, u te adviseren en u juridisch bij te staan.

Als de werkgever besluit om uw contract te beëindigen dan heeft u recht op een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd). Verder heeft u als werknemer vaak ook recht op andere soorten vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor onregelmatig werk (zoals overwerk, weekendwerk of werk tijdens officiële feestdagen).

Vragen over verlof, vakantiedagen en vakantiegeld. Iedere werknemer heeft recht op verlof, vakantiedagen en vakantiegeld. Zo zijn er verschillende soorten verlof bij wet geregeld. Denk aan ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof (ook wel kort verzuimverlof). Ook bij vragen over vakantiegeld, als u te weinig of geen vakantiegeld heeft ontvangen. Of wanneer u vakantie wilt opnemen maar uw werkgever u hiervoor geen toestemming geeft.

Als u ziek bent dan meldt u dit natuurlijk zo snel mogelijk bij uw werkgever. Er zijn veel regels waar zowel werknemer als werkgever zich aan moeten houden in geval van ziekte. Helemaal wanneer blijkt dat u langdurig ziek bent. Het is dan goed om te weten waar u rekening mee moet houden en wat u van de werkgever mag verwachten.

Bent u na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog altijd bij uw werkgever in dienst? Is er geen vooruitzicht op re-integratie maar heeft uw werkgever nog geen vaststellingsovereenkomst met u gesloten? Ook dan kunnen wij u bijstaan.

Heeft u een ongeval gehad op uw werk? Dan is het natuurlijk belangrijk dat u dit ongeval meldt bij uw werkgever. Uw werkgever moet er immers voor zorgen dat de omgeving waarin u werkt veilig is. Heeft u zich aan alle voorschriften gehouden? Maar bent u toch slachtoffer van een ongeval op het werk? Dan doet u er verstandig aan om juridisch advies in te winnen. Bovendien moet uw werkgever het melden bij de Arbeidsinspectie, wanneer er sprake is van een ernstig ongeval. We spreken van een ernstig ongeval als het een ongeval een ziekenhuisopname, blijvend letsel of in het allerergste geval een dodelijke afloop heeft als gevolg.

Helaas komt het voor dat werknemers gepest worden door collega’s of door een leidinggevende. Het is belangrijk dat u hier melding van maakt, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Voelt u zich niet serieus genomen of blijft u te maken houden met pestgedrag dan kunnen wij u bijstaan.

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie zijn verboden, ook op de werkvloer. Toch komt het helaas wel voor. Zo zien we in de praktijk situaties waarin werknemers zich schamen, zich niet serieus genomen voelen of zelfs bang zijn om hun baan kwijt te raken als ze dit onderwerp aankaarten. Helaas zien we in de praktijk óók situaties waarin werknemers misbruik maken van dit onderwerp, door collega’s die ze graag zien vertrekken te beschuldigen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Bent u op uw werk geconfronteerd met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie? Neem dan vandaag nog contact op voor juridische bijstand.